Informácia sestry

Miesto konania

Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Témy konferencie

Starostlivosť o pacientov s ochoreniami zraku v dobe krízy

Varia

Predseda organizačného výboru

Mgr. Sedláková Jana

Podpredseda organizačného výboru

Mgr. Mazáková Drahomíra

Organizačný výbor

Bc. Brozmanová Zuzana

Kijovská Darina

Forraiová Monika

KONTAKTNÉ  OSOBY

Mgr. Sedláková Jana, predseda sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii, Poprad

Tel.:  +421 905 295 782,  0911 300 206

e-mail js@kulanga.sk 

Mgr. Mazáková Drahomíra, vedúca sestra Očného odd. UN LP, Rastislavova, Košice

Tel.: +421 55 615 2453,  0940 784 287

e-mail : ocne@unlp.sk

Informácie ON-LINE

www.ocnykongreskosice2020.sk 

e-mailová adresa: ocnakonferencia@gmail.com 

Postup registrácie účastníka

1. prihlásenie sa prostredníctvom portálu komory pre hodnotenie sústavného vzdelávania: www.portal.sksapa.sk  do 27.9.2020 (povinné pre sestry a PA registrované v SKSaPA)

2. prihlásiť sa na konferenciu prostredníctvom zaslania Záväznej prihlášky a potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku na e-mail : ocnakonferencia@gmail.com, do 27.9.2020 (povinné pre všetkých účastníkov konferencie)

3. úhrada konferenčného poplatku (povinné pre všetkých účastníkov konferencie) – identifikovaním Vašej platby konferenčného poplatku v stanovenom termíne je registrácia zavŕšená

KONFERENČNÝ  POPLATOK

Konferenčný poplatokdo 27.09.2020
po 27.9.2020
Člen SK SaPA
22 €
32 €
Nečlen SK SaPA
29 €
42 €
Autor prednášky
12 €

Registračný poplatok zahŕňa: Vstup na odborný program, poplatky za prenájom konferenčnej sály, technická podpora, informačné náklady, náklady na poštovné a tlač, občerstvenie v priebehu prestávok, obed v prvý deň konferencie. Parkovanie zdarma. V prípade neúčasti nevzniká nárok na jeho vrátenie. 

Spôsob platby konferenčného poplatku:

Názov účtu:  Slovenská komora sestier a PA

Bankové spojenie:  VÚB BIC:  SUBASKBX

Číslo IBAN:  SK46 0200 0000 0016 7016 9854

Variabilný symbol:  4134

Špecifický symbol: 

registračné číslo sestry

nečlen  -  00000

Do správy pre adresáta napísať:  svoje meno a priezvisko

Diskusný večer:   30 € vstupenka

16.10. 2020 , o 20.00 hod., Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

Dôležité termíny uhradenia konferenčného poplatku

Aktívna účasť do 20. 9. 2020

Pasívna účasť do  27. 9. 2020

Pokyny pre autorov

Dĺžka prednášky  10 minút, prednášky vo formáte Microsoft Power Point 2010 na USB nosičoch.

Názov prednášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe spolu so záväznou prihláškou na e-mailovú adresu: ocnakonferencia@gmail.com v termíne do 20.09.2020.

Kredity

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z v znení neskorších predpisov

Ubytovanie

Individuálne

Každý prihlásený účastník si ubytovanie zaistí a uhrádza sám.

Zaistená rezervácia pre obmedzený počet účastníkov oftalmologickej konferencie za zľavnenú cenu v:                       

Penzión SET

Tr. SNP 85

040 11 Košice

Tel: 055/7880 311-2

Mail: penzionset@penzionset.sk